Επίτροπος Περιβάλλοντος


Αγαπητές και αγαπητοί,

Αποτελεί προνόμιο να σας καλωσορίζω στον διαδικτυακό τόπο του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Με χρόνια εμπειρίας και κατανόησης των περιβαλλοντικών θεμάτων ως επιστήμονας και, κυρίως, μέσα από τη διαχρονική δράση μου ως ενεργός πολίτης, βασική επιδίωξη δική μου αλλά και της ομάδας του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος είναι η ενασχόληση με τις τοπικές και παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και οι κοινωνίες σήμερα.
Ο τόπος μας πλήττεται από την κλιματική κρίση, το φαινόμενο της απερήμωσης των εδαφών, την αλλοίωση του φυσικού αλλά και του παραδοσιακά ανθρωπογενούς τοπίου και τη συνεχή αστικοποίηση, την απώλεια βιοποικιλότητας, την ολιγομβρία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, την αυξανόμενη εκπομπή ρύπων. Ταυτόχρονα σημειώνονται αυξανόμενα κρούσματα κακοποίησης των ζώων και ελλιπής φροντίδα και σεβασμός τους.
Όλα τα πιο πάνω και πολλά άλλα, κάνουν επιτακτική την ανάγκη θεσμοθέτησης και υλοποίησης στρατηγικών για την προστασία των εδαφών, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών μας πόρων, τη μεγιστοποίηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προστασία της βιοποικιλότητας, των υγροβιότοπων και του θαλάσσιου περιβάλλοντός μας, την αποκατάσταση της φύσης, και για την ευημερία των ζώων. Οι επιπτώσεις αυτών των φαινομένων – και όχι μόνο – διαμορφώνουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Συνεπώς, η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και η υιοθέτηση των αρχών της πράσινης μετάβασης αποτελούν τις βασικές παραμέτρους για τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας.
Στην καρδιά της αποστολής του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος βρίσκεται ο στόχος της συνεργασίας με την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία για επηρεασμό της νομοθεσίας και των πολιτικών, την κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς πολιτισμικού περιβάλλοντος. Επιδίωξή μας είναι βέβαια και η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και η ανάπτυξη συνεργειών με κοινωνικούς φορείς για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, την υπεράσπιση της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, του δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών στην ενημερωμένη πληροφόρηση και την αποτελεσματική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
Πιστεύω στη δύναμη της συλλογικής δράσης και σάς ενθαρρύνω να μας συντροφεύσετε στον δρόμο που έχουμε να διανύσουμε προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Οι ιδέες σας, η συνεισφορά σας και η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντικές για τον σχεδιασμό πολιτικών και πρωτοβουλιών που θα θεραπεύσουν το περιβάλλον, τις ζωές μας, τον πλανήτη μας.